Kế hoạch triển khai Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”

Ngày đăng : 10-12-2020

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1633/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2025 đạt được kết quả sau:

- Xây dựng danh mục sản phẩm, nhóm sản phẩm trọng điểm ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc của tỉnh trên nghiên cứu nhu cầu của thị trường xuất khẩu và yêu cầu về vệ sinh, an toàn thực phẩm.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn áp dụng về truy xuất nguồn gốc với sự tham gia của các ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn.

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nhóm sản phẩm trọng điểm của tỉnh đảm bảo kết nối với Cổng Thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa Quốc gia.

- Phấn đấu 50% tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được tập huấn, đào tạo kiến thức về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.

- Đạt tối thiểu 30% các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sử dụng mã số - mã vạch tại tỉnh có hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm hàng hóa chủ lực, hàng hóa tham gia chương trình OCOP của tỉnh.

Giai đoạn 2026-2030 đạt được kết quả sau:

- Hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh.

- 100% tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được tập huấn, đào tạo kiến thức về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.

- Đạt 100% các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sử dụng mã số - mã vạch tại tỉnh có hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm hàng hóa chủ lực, hàng hóa tham gia chương trình OCOP của tỉnh.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT có nhiệm vụ:

- Đề xuất danh mục sản phẩm, nhóm sản phẩm trọng điểm ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc tại tỉnh trên cơ sở hướng dẫn, danh mục của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền; hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản xây dựng cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc đúng quy định; kiểm tra, truy xuất nguồn gốc với sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm đúng quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu sản phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản thuộc thẩm quyền quản lý.

Ngoài ra, kế hoạch cũng triển khai các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên, gồm các nhóm giải pháp về: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về các hoạt động truy xuất nguồn gốc; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu cho hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh; Xây dựng danh mục sản phẩm, nhóm sản phẩm trọng điểm ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc tại địa phương; Tăng cường quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về truy xuất nguồn gốc; Xây dựng chính sách khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh; Tăng cường hợp tác trong và ngoài nước về truy xuất nguồn gốc.

Thanh Hà

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 25°C92%
128M Shares