Các khóa đào tạo do GS1 Việt Nam tổ chức
Số TT Tên khóa Mục đích/ Mô tả
1. Đào tạo cơ bản Phổ biến các kiến thức cơ bản về mã số mã vạch và hướng dẫn áp dụng công nghệ này để quản lý thương phẩm trong chuỗi cung ứng.
2. Đào tạo chuyên sâu 1 Giới thiệu, phổ biến kiến thức về các loại mã phân định và các mạng toàn cầu liên quan của GS1
3. Đào tạo chuyên sâu 2 Giới thiệu, phổ biến kiến thức về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan
4. Đào tạo nâng cao 1 Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng giải pháp quản lý và khai báo trực tuyến dữ liệu thương phẩm sử dụng mã số mã vạch
5. Đào tạo nâng cao 2 Hướng dẫn áp dụng mã số mã vạch trong công tác xác định nguồn gốc, chống hàng giả
6. Đào tạo nâng cao 3 Hướng dẫn áp dụng mã số mã vạch trong công tác quản lý kho
7. Đào tạo nâng cao 4 Hướng dẫn áp dụng mã số mã vạch trong công tác quản lý các vật phẩm khác (tài liệu, sách báo; tài sản; mối quan hệ dịch vụ; hàng hóa kí gửi v.v…)
8. Đào tạo theo yêu cầu
14/01/2016
Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 27.58°C86%
128M Shares