Quảng Trị: Nâng cao kiến thức về truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Ngày đăng : 23-10-2023

Thực hiện Kế hoạch số 5883/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh “Thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030”, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về truy xuất nguồn gốc (TXNG) sản phẩm nhằm giúp các doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD) nắm bắt các thông tin, quy định liên quan để có định hướng phù hợp và triển khai áp dụng hệ thống TXNG được tốt hơn.

Là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động TXNG, thời gian qua, Sở KH&CN đã triển khai các hoạt động tập huấn, phổ biến áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia về định dạng các mã dùng cho truy vết, ứng dụng trong TXNG sản phẩm, hàng hóa (SP,HH). Hội nghị tập huấn đã cung cấp cho các DN, cơ sở SXKD các giải pháp, nắm bắt thông tin, quy định về các tiêu chuẩn liên quan đến truy xuất nguồn gốc, giúp các đơn vị xây dựng và triển khai hệ thống TXNG SP,HH. Qua đó, nâng cao nhận thức của DN, cơ sở SXKD về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động TXNG trong đảm bảo chất lượng SP,HH.

Các lớp tập huấn đã tập trung phổ biến các tiêu chuẩn quốc gia về TXNG như: Tiêu chuẩn TCVN 12850:2019 đối với hệ thống TXNG; Tiêu chuẩn TCVN 13275: 2020 định dạng vật mang dữ liệu; Tiêu chuẩn TCVN 13274: 2020 hướng dẫn định dạng các mã dùng cho truy vết ứng dụng trong hệ thống TXNG SP,HH.

Đồng thời, giới thiệu về Cổng TXNG quốc gia; các loại vật mang dữ liệu và ứng dụng trong TXNG; các bước xây dựng hệ thống TXNG SP,HH; phổ biến một số mô hình điểm áp dụng hệ thống TXNG và các chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực KH&CN tại tỉnh Quảng Trị.

Chương trình đào tạo, tập huấn về TXNG SP,HH cung cấp những kiến thức thiết thực, sát với nhu cầu và tình hình thực tiễn của DN, tạo nền tảng cho DN phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới. Giúp cho các DN nắm bắt được những kiến thức về TXNG và thực trạng TXNG SP,HH tại Việt Nam.

Theo Phó giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Hữu Thắng, chương trình tập huấn về TXNG SP,HH là hoạt động hết sức có ý nghĩa, là cơ hội tốt để các DN có thêm hiểu biết về áp dụng mã số, mã vạch và TXNG, xây dựng thương hiệu. Từ đó, các DN tăng cơ hội tiếp cận thị trường tiềm năng và gia tăng giá trị cho SP,HH của DN, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh.

Cùng với việc tổ chức tập huấn, phổ biến những kiến thức, chính sách của Nhà nước về TXNG SP,HH, Sở KH&CN sẽ tiếp tục các hoạt động tổ chức triển khai thực hiện cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung theo Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống TXNG đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của tỉnh. Từng bước giúp UBND tỉnh hoàn thiện việc xây dựng, áp dụng các quy định pháp luật, văn bản, tài liệu hướng dẫn về TXNG.

Quản lý cập nhật dữ liệu SP,HH vào hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh, kết nối với Cổng thông tin TXNG SP,HH quốc gia. Đảm bảo công khai, minh bạch về thông tin truy xuất nguồn gốc của SP,HH lưu thông trên thị trường; cung cấp các thông tin cần thiết về TXNG SP,HH.

Nâng cao nhận thức của xã hội, các cơ quan, tổ chức, DN về TXNG thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo cho các bên liên quan. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động TXNG để phục vụ phát triển và hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo chất lượng, tính an toàn của SP,HH.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Sở KH&CN tập trung rà soát các quy định, pháp luật về quản lý, triển khai áp dụng và xử lý vi phạm về TXNG.

Tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cho CCVC tại các cơ quan quản lý chuyên ngành nhằm nâng cao nghiệp vụ, đảm bảo nguồn lực tổ chức, triển khai hệ thống TXNG đối với nhóm SP,HH ưu tiên theo yêu cầu quản lý ngành, lĩnh vực và của DN trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến cho DN và cơ sở SXKD để nâng cao nhận thức của xã hội về TXNG SP,HH.

Nghiên cứu xây dựng, áp dụng và phát triển hạ tầng kỹ thuật cần thiết cho hệ thống quản lý thông tin TXNG của tỉnh, kết nối với Cổng thông tin TXNG SP,HH quốc gia. Phấn đấu 100% tổ chức, cá nhân SXKD có nhu cầu trên địa bàn tỉnh được tập huấn, đào tạo kiến thức về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống TXNG SP,HH.

Tối thiểu 30% DN hoạt động trong lĩnh vực SXKD, dịch vụ sử dụng mã số, mã vạch trên địa bàn tỉnh có hệ thống TXNG áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế đảm bảo khả năng tương tác, trao đổi dữ liệu với các hệ thống TXNG của DN trong nước và quốc tế.

Đảm bảo 100% SP,HH thuộc đối tượng bắt buộc được áp dụng TXNG; 100% SP,HH xuất khẩu thuộc nhóm hàng hóa chủ lực, đặc trưng, tiềm năng, sản phẩm OCOP của tỉnh có yêu cầu và đủ điều kiện được áp dụng hệ thống TXNG. Nhận diện và TXNG các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh, qua đó kiểm soát chặt chẽ tất cả các khâu: sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, phân phối, tiêu thụ trong chuỗi cung ứng sản phẩm.

Thời gian tới, Sở KH&CN tiếp tục tăng cường hỗ trợ DN, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai, áp dụng hệ thống TXNG SP,HH được sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Hoàn thiện việc xây dựng, áp dụng và quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu SP,HH được sản xuất trong tỉnh và hệ thống TXNG của tỉnh, kết nối với Cổng thông tin TXNG SP,HH quốc gia, đảm bảo nhu cầu trao đổi và khai thác thông tin của DN, cá nhân, tổ chức trong tỉnh, trong nước.

Đảm bảo tối thiểu 70% DN hoạt động trong lĩnh vực SXKD sử dụng mã số, mã vạch tại tỉnh có hệ thống TXNG đủ điều kiện kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc SP,HH quốc gia. Tăng cường hợp tác, học tập kinh nghiệm, nghiên cứu xu hướng áp dụng các giải pháp công nghệ TXNG trong nước và quốc tế.

Triển khai, áp dụng hệ thống TXNG trên địa bàn tỉnh như: xây dựng danh mục sản phẩm, nhóm sản phẩm trọng điểm, ưu tiên triển khai TXNG trên địa bàn tỉnh dựa trên nghiên cứu nhu cầu thị trường, ưu tiên thị trường xuất khẩu và yêu cầu về vệ sinh, an toàn.

Phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan triển khai thí điểm hệ thống TXNG đối mới nhóm sản phẩm, hàng hóa ưu tiên theo yêu cầu quản lý ngành, lĩnh vực và theo yêu cầu của DN trên địa bàn tỉnh để rút kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình thực hiện và nhân rộng hoạt động TXNG.

Vận động, hướng dẫn cá tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực SXKD sử dụng mã số, mã vạch trên địa bàn tỉnh triển khai hệ thống TXNG.

Trần Cát Linh

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 24°C97%
128M Shares