THÔNG BÁO MỚI NHẤT: THAY ĐỔI MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH

Ngày đăng : 15-03-2022

Biểu mẫu đăng ký sử dụng mã số mã vạch và Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch được áp dụng từ 15/3/2022.

Nghị định 13/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008; Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá và Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường.

Cụ thể: Thay thế biểu Mẫu số 12, Mẫu số 14 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP bằng Mẫu số 12, Mẫu số 14 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 13/2022/NĐ-CP.

Theo đó, Mẫu số 12 – Đơn đăng ký sử dụng mã số mã vạch và Mẫu số 14 – Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch sẽ có một số thay đổi theo hướng đơn giản hoá,  dễ hiểu tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp dễ kê khai, dễ đăng ký và đảm bảo theo form chuẩn của GS1 toàn cầu.

Biểu mẫu đăng ký sử dụng mã số mã vạch TẠI ĐÂY

----------------------------------------------

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM MÃ SỐ MÃ VẠCH QUỐC GIA

🌎 Website: gs1.org.vn | nbc.gov.vn

️1900 636218

️msmv@nbc.gov.vn

Fb: https://www.facebook.com/msmvquocgia

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 32°C78%
128M Shares