THÔNG BÁO: Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch

Ngày đăng : 14-06-2024

Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia vừa có công văn thông báo về thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch sau khi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được tổ chức lại thành Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia.

Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện tổ chức, sắp xếp, kiện toàn lại một số tổ chức hành chính của Bộ theo quy định tại Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ, theo đó, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được tổ chức lại thành Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia.

Do đó, trong thời gian hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch cho các Doanh nghiệp bị chậm so với thời hạn quy định. Nếu có vướng mắc phát sinh, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia để được thông tin kịp thời.

Thông tin liên hệ:

  • Email: msmv@nbc.gov.vn
  • Tổng đài: 1900 636218
  • Zalo OA:  Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 33°C74%
128M Shares